Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo ENES-CE
Opublikowane dn. 28-10-2021

„Klaster Energii Niemce” utworzony w ramach projektu ENES-CE podczas warsztatów nr 3 w 2021 r.

„Klaster Energii Niemce”, utworzony został 22 października 2021 r., przez lokalną społeczność gminy Niemce, jako jeden z efektów przeprowadzonych działań w międzynarodowym projekcie ENES-CE, realizowanym m.in. przez Województwo Lubelskie we współpracy z Gminą Niemce.

Porozumienie cywilno-prawne o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim: „Klaster Energii Niemce” i współpracy Członków Klastra, które zostało podpisane podczas trzeciego spotkania warsztatowego w 2021 r. projektu ENES-CE, przez Członków „Klastra Energii Niemce”, tj.: Gminę Niemce, 3 podmioty gospodarcze, 2 stowarzyszenia oraz 4 mieszkańców gminy. Klaster ma formułę otwartą, a celem działalności klastra są działania wspierające rozwój lokalnej energetyki rozproszonej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego w sposób efektywny ekonomicznie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Siedzibą „Klastra Energii Niemce” jest Urząd Gminy Niemce.

Powołując organy klastra podczas warsztatów utworzona została Rada Klastra, która jednomyślnie wybrała i powoła Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Koordynatora Klastra Energii podejmując pierwsze uchwały Rady. W tym samym dniu uzgodniono najbliższe działania klastra energii i jego członków podpisując list intencyjny dot. realizacji przez klaster akcji pilotażowej, w ramach czasowych projektu ENES-CE.

Zgodnie z ustaleniami Członków Klastra Energii Niemce jeszcze do końca roku 2021 w ramach działań utworzonego klastra, zostanie przeprowadzona pilotażowa akcja edukacyjna społeczności lokalnej pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie”. Celem pilotażu jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności nt. możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie (i związanych z tym działaniach inwestycyjnych) oraz możliwości wyboru w przyszłości systemów powiadamiania o jakości powietrza. Ponadto członkowie Klastra będą promować ideę współpracy w klastrze i zachęcać do przystąpienia do klastra i współpracy w planowaniu i realizacji inwestycji w OZE i EE.

Warsztaty nr 3 w 2021 r. projektu ENES-CE  w których wzięło udział 15 uczestników odbyły się w Urzędzie Gminy Niemce i były okazją do przedstawienia nowych działań inwestycyjnych w OZE wpisanych do propozycji projektu dokumentu kolejnej aktualizacji PGN dla Gminy Niemce na lata 2021- 2030 z wizją działań do roku 2050, które zaproponowano podczas warsztatów projektowych nr 2 w 2021 r. Ponadto w trakcie spotkania dyskutowano na temat propozycji loga klastra i strategii klastra „Klaster Energii Niemce”.

Projekt ENES-CE: „Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe”, współfinansowany z Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020, jest realizowany od kwietnia 2019 r. przez Województwo Lubelskie, jako jednego z 10 partnerów. Przewidziany termin zakończenia realizacji projektu ENES-CE to marzec 2022 r.

Autor: Gmina Niemce
Powrót