Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna budynek urzędu gminy , po środku napis ogłoszenie.
Opublikowane dn. 17-11-2021

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce (dla obszaru LRH Elizówka)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr XLVIII/449/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2021 r. do 27 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21 025 Niemce w godzinach pracy urzędu oraz na stronie https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (aplikacji ZOOM) o godz. 14:00. Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić na adres e‑mail: info@niemce.pl do dnia 10 grudnia 2021 r. , zgłoszenie powinno zawierać temat: ”zgłoszenie do dyskusji publicznej planu zagospodarowania przestrzennego” oraz imię i nazwisko. W dniu dyskusji zostanie przesłany link do aplikacji wraz z instrukcją uczestnictwa, ponadto link do dyskusji publicznej zostanie zamieszczony na  BIP Urzędu Gminy Niemce w dniu dyskusji od godz.13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Niemce w formie papierowej lub elektronicznej, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie
ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Niemce. Uwagi mogą być wnoszone:

1)    w formie pisemnej;

2)    ustnie do protokołu;

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Ikona pdfOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.01 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót