Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo programu ENES-CE
Opublikowane dn. 29-11-2021

Zaproszenie na spotkanie "Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie"

Klaster Energii Niemce serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu Gminy Niemce z branż: przemysłowej, gospodarczej, rolniczej, energetycznej, do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym mającym na celu podniesienie świadomości o możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie oraz możliwości wyboru w przyszłości systemów powiadamiania o jakości powietrza: pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie” w dniu 3 grudnia 2021, godz. 16:00 -18.00 w budynku Centrum Szkoleniowego w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce.

Spotkanie organizowane przez Klaster Energii Niemce pilotażowo jako akcja edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, w ramach działań projektu ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej".

Projekt ENES-CE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.
 

Program spotkania pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie” w dniu  3 grudnia 2021, godz. 16:00 -18.00 w budynku Centrum Szkoleniowego w Niemcach, ul Parkowa 6, 21-025 Niemce

Spotkanie organizowane przez Klaster Energii Niemce w ramach działań projektu ENES-CE: tj. „pilotażowej akcji edukacji ekologicznej społeczności na spotkaniach informacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości o możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie oraz możliwości wyboru w przyszłości systemów powiadamiania o jakości powietrza”
 
Czas:
 
16.00 – 16.05  Rejestracja uczestników 
16.05 - 16.10   Powitanie uczestników warsztatów - Przedstawienie celu spotkania
 
16.10 – 16.15  Klaster Energii Niemce 
 • idea utworzenia klastra w ramach projektu ENES-CE i możliwości przystąpienia nowych członków,
 • możliwości włączenia się we współpracę i dalsze planowanie energetyczne w Gminie Niemce - prezentacja projektu dokumentu zaktualizowanego PGN dla Gminy Niemce i działań inwestycyjnych z wykorzystaniem OZE i EE do 2030 r. z perspektywą do roku 2050.  
16.15 – 16.30 Zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, smog – przyczyny i skutki
 • Co to jest: zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, SMOG,
 • Co powoduje powstawanie niskiej emisji,
 • Co wpływa na zanieczyszczenie powietrza w Gminie Niemce.
16.30 – 16.35 Prezentacja niskoemisyjnych źródeł ciepła
 
16.35 - 16.40    Odnawialne źródła energii, Efektywność Energetyczna
 
16.40 - 16.50 Wpływ inwestycji w OZE, na poprawę jakości powietrza w Gminie Niemce 
 
16.50 – 17.10 Możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych w ramach programów dofinansowujących inwestycje w OZE dla przedsiębiorców - w tym Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 
 
17.10 – 17.20 Wpływ przedsiębiorców na jakość powietrza w Gminie Niemce – możliwości inwestycji, a także zmiany codziennych zachowań, w celu ograniczenia zużycia energii i emisji CO2
 
17.20 – 17.25 Możliwości wyboru w przyszłości systemu powiadamiania o jakości powietrza
 
17.25 – 17.45    Panel dyskusyjny w formule Q&A (pytania i odpowiedzi) 
 
17.45 - 17.50Wypełnienie ankiety ewaluacji i satysfakcji
 
17.50 – 18.00 Zakończenie spotkania
 
Informacja o projekcie ENES-CE:
 
Projekt ENES-CE (Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej) jest realizowany przez Województwo Lubelskie, (jeden z 10 partnerów projektu) oraz Gminę Niemce (partner stowarzyszony).
 
Realizacja projektu ENES-CE rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2019 r., a zakończenie przewidziano na marzec 2022 r. Liderem projektu jest Gmina Forli z Włoch. Pozostali partnerzy projektu to: Miasto Budapeszt z Węgier, Miasto Prelog z Chorwacji, Gmina Koper ze Słowenii, Przedsiębiorstwo Miejskie Miasta Pfaffenhofen z Niemiec oraz regionalne agencje energetyczne z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Słowenii.
 
Celem projektu ENES-CE jest: włączenie we wspólne planowanie energetyczne  mieszkańców Gminy Niemce i innych interesariuszy z obszaru: przemysłu, rolnictwa i handlu, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w przegląd i aktualizację istniejących planów energetycznych oraz zaplanowanie obywatelskich działań do wspólnej realizacji z gminą, jako efekt wdrożenia tzw. podejścia oddolnego (bottom-up).
 
W ramach realizacji projektu ENES-CE przeprowadzone zostały spotkania i dyskusje oraz warsztaty, na które zaproszeni byli  mieszkańcy Gminy Niemce i inni interesariusze projektu ENES-CE. Podczas spotkań i warsztatów zostały wyartykułowane potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz podane propozycje projektów do rozważenia, do wspólnego wdrożenia wraz z Gminą Niemce, które ujęto w aktualizacji PGN z 2020 r. (Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce). Ponadto kolejne propozycje i wizje inwestycji w OZE i EE, jakie padły ze strony lokalnej społeczności zawarto w projekcie dokumentu następnej aktualizacji PGN dla Gminy Niemce na lata 2021-2030 
z wizją działań do roku 2050. 
 
W dniu 22.10.2021 r, w wyniku realizacji działań projektowych, Gmina Niemce, 3 podmioty gospodarcze, 2 stowarzyszenia oraz 4 mieszkańców gminy. podpisali „Porozumienie cywilno-prawne o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim: „Klaster Energii Niemce” i współpracy Członków Klastra’. Ponadto członkowie klastra podpisali List intencyjny, w sprawie decyzji członków klastra energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim: „Klaster Energii Niemce” o wyborze do realizacji w ramach czasowych projektu ENES-CE w Gminie Niemce w województwie lubelskim, pilotażowej akcji edukacji ekologicznej. 
 
Efektami z realizacji projektu ENES-CE oraz obywatelskiej realizacji przedsięwzięć dotyczących OZE i ochrony środowiska partnerzy projektu podzielą się z innymi regionami 
w państwach Europy Środkowej i UE poprzez platformę online.
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w  projekcie ENES-CE:
 
partnerów projektu, interesariuszy regionalnych oraz uczestników i beneficjentów zadań realizowanych w ramach projektu: “ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups 
in implementing local energy strategies in Central Europe”, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 
 
 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Niemce, reprezentowana przez Wójta Gminy Niemce, z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: rejestracji na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu ENES-CE oraz przekazania wybranych materiałów projektowych, w celu związanym z realizacją zadań w ramach projektu ENES-CE m.in. zobowiązań informacyjnych i promocyjnych, jak również w celu ewidencji sprawozdawczości projektowej.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z: Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji projektu tj. do 30.03.2022 r. oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione do nadzoru realizacji danego procesu, liderowi i partnerom projektu oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań, a także podmiotom na podstawie umowy powierzenia.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie
Autor: Gmina Niemce
Powrót