Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu sala podczas prezentacji.
Opublikowane dn. 06-12-2021

Spotkanie pilotażowe organizowane przez Klaster Energi Niemce.

W piątek 3 grudnia 2021 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach ul. Parkowa 6 miało miejsce spotkanie pilotażowe organizowane przez Klaster Energii Niemce w ramach działań projektu ENES-CE. Przed spotkaniem o godzinie 15 odbyła się narada z Sołtysami, podczas której omówiono bieżące sprawy dotyczące Gminy.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, a następnie oddał głos swojemu Zastępcy Henrykowi Smolarzowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Niemce Markowi Podstawce. Na sali obecni byli również: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach Dominik Filipiak, partnerzy projektu oraz liczne grono sołtysów i przedsiębiorców z naszych miejscowości.

Pierwszym punktem dyskusji podczas narady sołtysów było omówienie działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2021/2022. W toku dyskusji wykonawca poprosił sołtysów o zmotywowanie mieszkańców do podcięcia drzew na swoich posesjach, aby nie utrudniały przejazdu dużym pojazdom odśnieżającym. W dalszej części Wójt omówił obecnie realizowane inwestycje, a sołtysi przedstawili swoje prośby, dotyczące kolejnych.

Po naradzie z sołtysami rozpoczęło się spotkanie pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie”, które było realizacją pierwszego zadania jako zaplanowana pilotażowa akcja edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Celem tego pilotażu było m.in. podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie i promocja idei współpracy w ramach klastra, współpracy w planowaniu i realizacji inwestycji w OZE i Efektywności Energetycznej w Gminie Niemce.

Na 6 warsztatach zrealizowanych dotychczas w projekcie prowadziliśmy dyskusje, wymienialiśmy wiedzę i doświadczenia związane z inwestycjami w OZE i EE.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy artykułowali potrzeby i oczekiwania, które mieli okazję omówić z ekspertami ds. planowania energetycznego. Ustalenia z warsztatów projektowych uwzględniono w zaktualizowanym w 2020 r. Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemce na lata 2020 - 2025 r. oraz w propozycji projektu dokumentu kolejnej aktualizacji PGN dla Gminy Niemce na lata 2021- 2030 z wizją działań do roku 2050.

Na zakończenie spotkania zostały rozdane ankiety dla uczestników dotyczące ewaluacji i satysfakcji ze spotkania.

ENES-CE to projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków europejskich programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Województwo Lubelskie realizuje ten projekt we współpracy z Gminą Niemce od 2019 r. i jest jednym z 10 partnerów w projekcie. Pozostali partnerzy u pochodzą z Włoch, Niemiec, Chorwacji, Słowenii i Węgier. (Wszyscy partnerzy projektu są dokładnie wymienieni w rozdanej ulotce projektowej). Projekt zakłada utworzenie spółdzielni energetycznych i innych form obywatelskich grup energetycznych, w celu wsparcia organów publicznych (czyli Gminy) w realizacji strategii energetycznych (PGN) w oparciu  o potrzeby obywateli.

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót