Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna - rysunki na tablicy szkolnej.
Opublikowane dn. 31-01-2022

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2022/2023.

Wójt Gminy Niemce zgodnie z art. 154. ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ) podaje do publicznej wiadomości terminy rekrutacji/postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2022/2023 oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący - brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Liczbę placówek edukacji przedszkolnej określa Uchwała Nr XLIII/408/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce

Ikona pdfUchwała XLIII/408/2018,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.35 KB]


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczy wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w Gminie Niemce, zwanych w dalszej części przedszkolem lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka. 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3,4,5,6 letnie (urodzone w latach 2019-2016),
  • dzieci 7 letnie, którym odroczony został obowiązek szkolny.

Uwaga!

W przypadku dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu – ich  rodzice składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 28 lutego 2022 r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. (wzór dostępny w danym przedszkolu/szkole).

Kryteria ustalone przez organ prowadzący -  brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Ikona pdfUCHWAŁA NR XX/205/2020 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

Szczegółowe terminy rekrutacji i postępowania uzupełniającego określone zostały  w Zarządzeniu  Nr 17/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2022/2023

Ikona pdfZarządzenie nr 17/2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.31 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.92 KB]

 -Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo bezpośrednio w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej lub poprzez kontakt telefoniczny. Szczegółowe informacje ukażą się także na stronach internetowych placówek oraz Gminy Niemce w dniu ogłoszenia rekrutacji tj. 7 marca 2022 r.– zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót