Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu tablica szkolna z rysunkami
Opublikowane dn. 07-03-2022

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice, w dniu dzisiejszym tj. 7.03.2022 r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla, których organem prowadzącym jest gmina Niemce na rok szkolny 2022/2023. Od 7 do 18 marca 2022 r. – we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne przyjmowane będą wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami . Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w terminach określonych w harmonogramie (załącznik poniżej).

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego, uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej nabór oraz na jej stronie internetowej:

  1. Przedszkole Publiczne w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl (dzieci 3-6 letnie), tel. 81 501-22-12;
  2. Przedszkole w Dysie (dzieci 3-6 letnie), www.zpodys.edupage.org, tel. 81 756-13-14;
  3. Oddział zamiejscowy w Nasutowie Przedszkola w Dysie (dzieci 3-4 letnie) www.zpodys.edupage.org, tel.  jw. ;
  4. Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie)  https://zpociecierzyn.pl tel.: 81 756-37-67, 81 756 13-10;
  5. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 3 - 6 letnie) https://spkrasienin.pl , tel. 81 756-64-64;
  6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie)www.nasutowszkola.edupage.org, tel. 81 756-64-75;
  7. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie)www.spfrudka.edupage.org , tel. 81 756-17-61;
  8. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich -  oddziały przedszkolne (dzieci 3 - 6 letnie) http://www.spjakubowice.szkolna.net , tel. 81 501-21-21

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zwanej dalej „ustawą”. Za prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji odpowiada dyrektor szkoły/przedszkola.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce, które po raz pierwszy są zapisywane do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub dzieci, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu – w terminie do 28.02.2022 r.:

-          urodzone w latach 2019-2017 (dzieci 3-4-5- letnie) zamieszkałe na terenie gminy Niemce,

-          dzieci urodzone w 2016 roku (6-letnie) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I,

-          dzieci urodzone w 2015 (7-letnie), którym odroczono obowiązek szkolny, a nie złożyły deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie określonym w harmonogramie,

-          Dzieci urodzone w 2020 r. nie mogą brać udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola - po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat -  dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie biorą udziału w rekrutacji. Mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego -  przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na  niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do wszystkich oddziałów ogólnodostępnych w SP i przedszkoli.

Dokumenty:

- Wniosek o przyjęcie dziecka o publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Niemce.

Ikona pdfWniosek o przyjęcie dziecka o publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [764.55 KB]

- Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2022/2023, załącznik nr 1

Ikona pdfZarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2022/2023, , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

Ikona pdfzałącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.92 KB]

-Kryteria rekrutacji oraz wymagane dokumenty - Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

Ikona pdfUchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

-Uchwała Nr XLIII/408/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce

Ikona pdfUchwała Nr XLIII/408/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.35 KB]

- Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Ikona pdfUchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [292.86 KB]

 

WAŻNE!

·      Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, przy czym wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

·      Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

·      Wniosek w formie papierowej wraz załącznikami należy złożyć do każdej wskazanej w pkt. II wniosku placówki tj. pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru zgodnie z zasadami określonymi przez dana placówkę.

·      Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

·      Ponadto Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a)       wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

b)      zwrócić się do wójta gminy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

              W celu potwierdzenia oświadczenia wójt może:

-      skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,

-      wystąpić o nie do instytucji publicznych,

-      zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego

 W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

·      O przyjęciu do danego przedszkola decyduje liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz złożone przez rodziców w terminie określonym w harmonogramie pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w przedszkolu/szkole do którego zostało zakwalifikowane dziecko jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji - rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

·      Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

·      W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli /oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

·      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

1)    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2)    po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3)    na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożyć za  pośrednictwem dyrektora przedszkola/szkoły skargę do sądu administracyjnego.

Autor: Gmina Niemce
Powrót