Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na tablicy szkolnej rysunki.
Opublikowane dn. 21-03-2022

Rekrutacja do kl. I SP na rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Niemce informuje, że w związku z zakończonym terminem przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej z obwodu danej szkoły, w dniu 22 marca 2022 r. (wtorek) rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej - na wolne miejsca w publicznych szkołach podstawowych. Lista Szkół, które dysponują wolnymi miejscami, a tym samy prowadzą postępowanie rekrutacyjne na r. szk. 2022/2023 oraz niezbędne informacje do kontaktu znajdują się poniżej.

·      Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie,  https://zpociecierzyn.pl/  -  tel. 81 756-13-10, 81 756-37-67

·      Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich   http://www.spjakubowice.szkolna.net - tel. 81 501-21-21

·      Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie  www.spkrasienin.pl - tel. 81 756-64-64

·      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie  www.nasutowszkola.edupage.org - tel. 81 756-64-75

·      Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach  https://spniemce.edupage.org - tel. 81 756-15-94 , 81 756-17-28

·      Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej  www.spfrudka.edupage.org - tel. 81 756-17-61

Terminy rekrutacji określa :

Ikona pdfzałącznik nr 2 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.14 KB]

Ikona pdfZarządzenia nr 17/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2022/2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.31 KB]

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

·      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22.03.2022r.  - do 28.03.2022r. (w godzinach pracy sekretariatu szkoły);

·      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu; rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo  oświatowe: od 29.03.20212r. do 01.04.2022r. ;

·      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 04.04.2022r.godz.1200 -;

·      Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od  04.04.2022r. do 07.04.2022r. (w godzinach pracy sekretariatu szkoły);

·      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11.04.2022 r. godz.1200.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z art. 158 ust 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 1082)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w :

Ikona pdfUCHWALE NR XXVIII/265/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.55 KB]

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Wniosek wraz załącznikami może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (1,2,3).  Wnioski dostępne będą do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie danej szkoły od 22.03.2022 r. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (DZ.U.2019 poz.1737).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym procedury oraz wnioski rekrutacyjne uzyskacie Państwo bezpośrednio w placówce, wchodząc na stronę internetową danej szkoły lub poprzez kontakt telefoniczny.

Autor: Gmina Niemce
Powrót