Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

godło państwowe i napis Minister Rozwoju i Technologii
Opublikowane dn. 25-04-2022

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i technologii

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii Znak sprawy: DLI-III.7621.20.2020.AW.15

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329), Minister Rozwoju i Technologii
zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lutego 2022 r., znak:
DLI-III.7621.20.2020.AW.11, odmawiające wznowienia postępowania zakończonego decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2012 r. znak: BOII-3ak-772-1-794/11/12, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Lubelskiego Nr 10/11 z dnia 21 października 2011 r., znak:
IF.I.7820.9.2011.DB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów”
(wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina.
 
Jednocześnie informuję, że osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
 
MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
z up.
Marta Maikowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU LOKALIZACJI INWESTYCJI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót