Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna z logotypami
Opublikowane dn. 09-05-2022

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym klastra energii

Klaster Energii Niemce serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy z terenu Gminy Niemce do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym, które odbędzie się 12 maja 2022 r., w godz. 15:00 - 16.45 w budynku Centrum Szkoleniowego w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce w celu podsumowania akcji pilotażowej edukacji ekologicznej lokalnej społeczności zrealizowanej przez klaster energii w ramach projektu ENES-CE oraz poinformowania o dalszych planach działaniach klastra.

Spotkanie organizowane jest przez Klaster Energii Niemce, w ramach działań projektu ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej". Projekt ENES-CE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.
 
Program spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi interesariuszami z terenu Gminy Niemce podsumowującego zrealizowaną przez „Klaster Energii Niemce” akcję pilotażową pt. „Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce ma wpływ na czyste powietrze w gminie” w dniu  12 maja 2022 r., godz. 15:00 -16 .45 w budynku Centrum Szkoleniowego w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce
 
Spotkanie organizowane przez Klaster Energii Niemce w ramach działań projektu ENES-CE: po zakończonej „pilotażowej akcji edukacji ekologicznej społeczności na spotkaniach informacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości o możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie oraz możliwości wyboru w przyszłości systemów powiadamiania o jakości powietrza”
 
Czas:
 • 15.00 – 15.10  Rejestracja uczestników
 • 15.10 - 15.20  Powitanie uczestników i przedstawienie celu spotkania 
 • 15.20 – 15.40  Prezentacja idei projektu ENES-CE szerszej publiczności - interesariuszom projektu ENES-CE. Koordynator regionalny projektu ENES-CE w Województwie Lubelskim, Pani Anna Kępa 
 • 15.40 – 16.00  Podsumowanie zrealizowanej w ramach projektu ENES-CE akcji pilotażowej przez Klaster Energii Niemce. Członek Klastra Energii Niemce, Pan Marcin Paradziński /Koordynator regionalny projektu ENES-CE, Pani Agnieszka Sielicka 
 • 16.00 – 16.20  Omówienie możliwości przystąpienia do Klastra Energii nowych członków i włączenia się we współpracę w ramach planowania i realizacji działań inwestycyjnych z wykorzystaniem OZE i EE w gminie. Pan Henryk Smolarz Przewodniczący Rady Klastra Energii Niemce oraz Wiceprzewodniczący Rady Klastra Energii Niemce, Pan Tomasz Stocki 
 • 16.20-16.40  Dyskusja i odpowiedź na pytania uczestników spotkania 
 • 16.40-16.45  Podsumowanie i zakończenie spotkania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w  projekcie ENES-CE: 

partnerów projektu, interesariuszy regionalnych oraz uczestników i beneficjentów zadań realizowanych w ramach projektu: “ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups
in implementing local energy strategies in Central Europe”, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Niemce, reprezentowana przez Wójta Gminy Niemce, z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: rejestracji na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu ENES-CE oraz przekazania wybranych materiałów projektowych, w celu związanym z realizacją zadań w ramach projektu ENES-CE m.in. zobowiązań informacyjnych i promocyjnych, jak również w celu ewidencji sprawozdawczości projektowej.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z: Ustawą z dnia
  5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji projektu tj. do 30.03.2022 r. oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione do nadzoru realizacji danego procesu, liderowi i partnerom projektu oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu
  w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań, a także podmiotom na podstawie umowy powierzenia.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie

Informacja o projekcie ENES-CE:

Projekt ENES-CE (Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej) jest realizowany przez Województwo Lubelskie, (jeden z 10 partnerów projektu) oraz Gminę Niemce (partner stowarzyszony).

Realizacja projektu ENES-CE rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2019 r., a zakończenie przewidziano na marzec 2022 r. Liderem projektu jest Gmina Forli z Włoch. Pozostali partnerzy projektu to: Miasto Budapeszt z Węgier, Miasto Prelog z Chorwacji, Gmina Koper ze Słowenii, Przedsiębiorstwo Miejskie Miasta Pfaffenhofen z Niemiec oraz regionalne agencje energetyczne z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Słowenii.

Celem projektu ENES-CE jest: włączenie we wspólne planowanie energetyczne  mieszkańców Gminy Niemce i innych interesariuszy z obszaru: przemysłu, rolnictwa i handlu, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w przegląd i aktualizację istniejących planów energetycznych oraz zaplanowanie obywatelskich działań do wspólnej realizacji z gminą, jako efekt wdrożenia tzw. podejścia oddolnego (bottom-up).

W ramach realizacji projektu ENES-CE przeprowadzone zostały spotkania i dyskusje oraz warsztaty, na które zaproszeni byli  mieszkańcy Gminy Niemce i inni interesariusze projektu ENES-CE. Podczas spotkań i warsztatów zostały wyartykułowane potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz podane propozycje projektów do rozważenia, do wspólnego wdrożenia wraz z Gminą Niemce, które ujęto w aktualizacji PGN z 2020 r. (Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce). Ponadto kolejne propozycje i wizje inwestycji w OZE i EE, jakie padły ze strony lokalnej społeczności zawarto w projekcie dokumentu następnej aktualizacji PGN dla Gminy Niemce na lata 2021-2030
z wizją działań do roku 2050.

W dniu 22.10.2021 r, w wyniku realizacji działań projektowych, Gmina Niemce, 3 podmioty gospodarcze, 2 stowarzyszenia oraz 4 mieszkańców gminy. podpisali „Porozumienie cywilno-prawne o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim: „Klaster Energii Niemce” i współpracy Członków Klastra’. Ponadto członkowie klastra podpisali List intencyjny, w sprawie decyzji członków klastra energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim: „Klaster Energii Niemce” o wyborze do realizacji w ramach czasowych projektu ENES-CE w Gminie Niemce w województwie lubelskim, pilotażowej akcji edukacji ekologicznej.

 

Efektami z realizacji projektu ENES-CE oraz obywatelskiej realizacji przedsięwzięć dotyczących OZE i ochrony środowiska partnerzy projektu podzielą się z innymi regionami
w państwach Europy Środkowej i UE poprzez platformę online.

 
 
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót