Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu panele fotowoltaiczne napis uwaga fotowoltaika.
Opublikowane dn. 17-05-2022

UWAGA ! FOTOWOLTAIKA

W związku z realizacją zadania dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Niemce w ramach projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE-ETAP V”, realizowanego dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku zapraszamy do podpisywania umów finansowych mieszkańców gminy, którzy podpisali z Gminą Niemce umowy użyczenia oraz złożyli ankiety do w/w projektu w wyznaczonym terminie naboru w 2019 roku.

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy finansowej i wpłata udziału mieszkańca na rachunek bankowy Gminy Niemce w Banku Spółdzielczym w Niemcach

nr konta 74 8702 0001 0000 0026 2000 1180

tytuł wpłaty :

Umowa Nr SF- …………/V - ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE-ETAP V

2. Osoby, które podpiszą umowy finansowe winny dostarczyć potwierdzenie wpłaty zgodnie z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz zamieszczoną poniżej tabelą w terminie 10 dni od podpisania umowy finansowej bądź elektronicznie na adres e-mail : ecov@niemce.pl

 

 

Wielkość (moc) zestawu fotowoltaicznego

 

Koszt brutto mieszkańca

PV – 3,42 kW

8 996,40 zł

PV - 4,18 kW

11 102,79 zł

 

 

1)      W przypadku współwłasności nieruchomości na terenie, której montowana będzie instalacja fotowoltaiczna, umowę podpisują wszyscy współwłaściciele lub osoby upoważnione notarialnie.

2)      Podpisywanie umów finansowych z uczestnikami projektu odbywać się będzie zgodnie z zamieszczonym harmonogramem

3)      Umowy zawarte z inną osobą niż właściciel licznika nie będą akceptowane przez PGE przy odbiorze mikroinstalacji.

4)      W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub braku możliwości realizacji projektu przez Gminę Niemce, kwota wpłacona przez mieszkańca zostanie zwrócona na wskazany przez niego nr konta bankowego.

5)      Koszty robót niekwalifikowanych w projekcie tzn. nie objętych dofinansowaniem ( po stronie mieszkańca ) znajdują się w załączniku nr 1 – Wytyczne dla beneficjenta.

Harmonogram podpisywania umów finansowych :

 

Data

Mieszkańcy miejscowości

Godziny przyjęć

19.05.2022 r.

(czwartek)

Niemce, Zalesie,

8.00-15.30

20.05.2022 r.

(piątek)

Wola Niemiecka,

Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Nowy Staw

8.00-15.30

23.05.2022 r.

(poniedziałek)

Ciecierzyn, Łagiewniki, Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Swoboda, Ludwinów, Kolonia Bystrzyca

8.00-16.00

24.05.2022 r.

(wtorek)

Elizówka, Dys,

8.00-15.30

25.05.2022 r.

(środa)

Jakubowice Konińskie,

Jakubowice Konińskie Kolonia

8.00-15.30

26.05.2022 r.

(czwartek)

Majdan Krasieniński, Krasienin, Krasienin Kolonia, Osówka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Kawka, Pryszczowa Góra

8.00-15.30

 Drodzy Beneficjenci w celu usprawnienia czynności formalnych, prosimy jeżeli to możliwe, o wydruk wzoru umowy (w załączeniu w 2 egzemplarzach) oraz jej wypełnienie w zakresie danych adresowych oraz danych dot. nieruchomości.

 

Ikona rtfUwaga fotowoltaika, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [1.17 MB]

Ikona docUmowa OZE ECO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [138.00 KB]

Ikona docxzałącznik numer 1 wytyczne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [48.34 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót