Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Węgiel z napisem dodatek węglowy
Opublikowane dn. 17-08-2022

Nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego

Uwaga mieszkańcy! W Urzędzie Gminy Niemce rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego, który wynosi 3000 złotych. Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dopłatę dostaną tylko osoby, które zgłosiły w deklaracji CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest paliwo stałe (zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).

Wzór wniosku jest jednakowy dla wszystkich gmin. Wniosek o dodatek węglowy zawiera dane dotyczące wnioskodawcy i pozostałych członków gospodarstwa domowego, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość). Wniosek zawiera również dane kontaktowe, takie jak nr telefonu i adres poczty e-mail, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek wypłacony zostanie w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.  

Uwaga!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) - zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w godzinach pracy urzędu.  

Ikona doc Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - wersja .doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [123.00 KB]

Ikona docx Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - wersja .docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [46.03 KB]

Ikona pdf Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - wersja .pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [226.13 KB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót