Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 10-10-2022

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pryszczowej Górze

Wójt Gminy Niemce Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Działka nr 496/2 o powierzchni 0,0757 ha położona w obrębie 21- Pryszczowa Góra, gmina Niemce, niezabudowana, zgodnie z danymi ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RV, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00056063/4.

 1. Działka nr 496/2 o powierzchni 0,0757 ha położona w obrębie 21- Pryszczowa Góra, gmina Niemce, niezabudowana, zgodnie z danymi ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RV, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00056063/4.
 2. Podstawa prawna : Uchwała nr XL/375/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. Rady Gminy Niemce.  
 3. Cena wywoławcza działki brutto – 35 000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3 500,00 zł  (słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 5. Przetarg odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce, 21-025 Niemce ul. Lubelska 121.
 6. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj.  350,00 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
 7. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  – teren MR – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, od południa i północy graniczy z drogami gminnymi KDG.
 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu :  przedmiotem zbycia jest nieruchomość mogąca poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, a nie może być  ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium . Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Niemce –w BS Niemce  29 8702 0001 0000 0026 2000 0050 najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 r. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu w dniu przetargu przed przetargiem.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości.
  Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 3. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt  i staraniem nabywcy, Gmina Niemce nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 4. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 203 Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121,21-025 Niemce , telefonicznie nr  tel. 81-460-34-60  lub drogą elektroniczną adres mailowy info@niemce.pl.

Ikona pdfOgłoszenie o przetargu ustnym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [579.45 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót