Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 13-10-2022

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021 – 2030”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057) oraz w związku z Uchwałą nr XXXVII/368/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Wójt Gminy Niemce zaprasza mieszkańców Gminy Niemce, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021-2030.
 
 
Gmina Niemce finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od dnia 21 października 2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii.
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
a.       pisemnie - za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy   wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na biurze podawczym Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce do dnia 14 listopada 2022 r. w następujący sposób:
-        pocztą na adres Gminy w Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce (decyduje data wpływu do Urzędu),
b.      elektronicznie:
-        poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Niemcach EPUAP:  /f0et0np91c/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu),
-        za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@niemce.pl wpisując w tytule
e-maila: „KONSULTACJE STRATEGII”,
c.         wyrażania opinii w czasie bezpośredniego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
-        w dniu 15 listopada 2022 r. od godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Niemcach – spotkanie konsultacyjne dla partnerów społeczno – gospodarczych i zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli Urzędu Gminy,
-        w dniu 15 listopada 2022 od godz. 13.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy w Niemcach – spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy w formie dyżuru konsultacyjnego,
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niemce oraz portalu https://www.niemce.pl/
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.
Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.
 
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót