Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

węgiel
Opublikowane dn. 18-11-2022

WĘGIEL KAMIENNY W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W GMINIE NIEMCE

Zakupu węgla kamiennego po cenie preferencyjnej będą mogły dokonać osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które są uprawnione do pobrania dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach po sprawdzeniu czy danemu gospodarstwu domowemu wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (wniosek złożony, lecz jeszcze nie wypłacony). Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2.000,00 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej.

W ramach zakupu preferencyjnego na gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. 

Na stronie internetowej Gminy opublikowany jest wniosek o  preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w cenie 1 890,00 zł za tonę.

Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węgla).

Składy węgla deklarujące  chęć współpracy z Gminą w zakresie sprzedaży węgla to:

1. „Arpol” Arkadiusz Porzak Ciecierzyn 64, 21 – 003 Ciecierzyn

2. Carbo Sp. J. Skład Opału Materiałów Budowlanych ul. Kolejowa 122, 21-025 Niemce

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w godzinach pracy Zakładu:

od 7:30 do 15:30  w pokojach nr 412 i 418 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - adres skrytki EPUAP: (/ZGKNiemce/SkrytkaESP).

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. 
 

PROCEDURA SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘ

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą (na podany we wniosku numer telefonu). Po kontakcie telefonicznym Wnioskodawca  otrzyma na piśmie powiadomienie o sposobie załatwienia sprawy.

2. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji opłaty za węgiel na podane w piśmie konto – z podaniem w tytule przelewu danych: imię i nazwisko, sprzedaż paliwa preferencyjnego  oraz ilość ton ( na rok 2022 przysługuje max 1,5 tony). W przypadku wpłaty przez inną  osobę niż  wnioskodawca w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy.

3. W terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpłaty za zakup węgla należy zgłosić się po odbiór faktury z dokumentem tożsamości  do Urzędu Gminy  ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w godzinach: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00 pokój nr 314 II piętro.

4. Termin odbioru węgla wnioskodawca uzgadnia telefonicznie ze składem węgla:   

„Arpol” Arkadiusz Porzak Ciecierzyn 64, 21 – 003 Ciecierzyn pod numerem telefonu 604 059 220

 Carbo Sp. J. Skład Opału Materiałów Budowlanych ul. Kolejowa 122, 21-025 Niemce pod numerem telefonu
81 756 15 18, 509 451 993

5. Wraz z fakturą uprawniony do zakupu węgla mieszkaniec będzie musiał okazać w składzie dowód osobisty, a jeśli nie będzie dokonywał odbioru węgla osobiście, musi wypełnić upoważnienie ( wydawane w UG wraz z fakturą lub do pobrania na stronie UG)

Informacje w sprawie dostępności węgla będą udostępnione na stronie internetowej Gminy Niemce, www.niemce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

UWAGA!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Niemce poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

Autor: Gmina Niemce
Powrót