Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 23-11-2022

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLV SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.12.2022 r. odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLV sesję Rady Gminy Niemce:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na 2023 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2023.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Czteroletniego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Niemce na lata 2022-2025.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Niemce do placówek oświatowych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy Niemce
z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

14.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji oświatowych Gminy Niemce w roku szkolnym 2021/2022.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej.

16.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

17.  Wolne wnioski i zapytania.

18.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót