Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

myśliwy z karabinem
Opublikowane dn. 16-12-2022

OBWIESZCZENIE O POLOWANIU ZBIOROWYM NADLEŚNICTWA LUBARTÓW

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Niemce podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 28-29.12.2022 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 130 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Kozłówka” odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Nadleśnictwo Lubartów.

Polowania będą się odbywać  w godzinach 7.30 - 15.00. Nadleśnictwo Lubartów zastrzega, że wykonywanie polowań jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz innych niezależnych od organu czynników.

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Niemce. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Ikona pdfObwieszczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [74.73 KB]

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Autor: Gmina Niemce
Powrót