Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Myśliwy z karabinem
Opublikowane dn. 28-12-2022

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych w Nadleśnictwie Lubartów

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy Niemce podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 10-13.01.2023 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 130 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Kozłówka” odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Nadleśnictwo Lubartów.

Polowania zbiorowe będą prowadzone w godzinach 7.30 - 15.00. Nadleśnictwo Lubartów zastrzega, że wykonanie polowania jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz innych niezależnych od organu czynników.

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Niemce. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Autor: Gmina Niemce
Powrót