Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Godło państwowe i napis wojewoda lubelski
Opublikowane dn. 23-01-2023

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 1 w sprawie ptasiej grypy HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów krasnostawskiego, biłgorajskiego, lubelskiego, świdnickiego oraz zamojskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się teren powiatów krasnostawskiego, biłgorajskiego, lubelskiego, świdnickiego oraz zamojskiego jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach.

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętych pomieszczeniach lub osłoniętych miejscach w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

§ 3. Nakazy, o których mowa w § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie powiatów, o których mowa w § 1.

§ 4. Nakazy, o których mowa w § 2 obowiązują do dnia 28 lutego 2023 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości w powiatach wymienionych w § 1.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót