Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Bawiące się dziecko
Opublikowane dn. 10-03-2023

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Od 13.03.2023r. (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (dalej: przedszkola) na terenie Gminy Niemce. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Niemce, które rozpoczynają dopiero swoją edukację przedszkolną lub rodzice podjęli decyzję o zmianie przedszkola dla swojego dziecka od nowego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego, w tym formularze wniosków dostępne są w każdym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej nabór oraz na jej stronie internetowej:

 1. Przedszkole Publiczne w Niemcach http://www.przedszkole.niemce.pl/  (dzieci 3-6 letnie), tel. 81 501-22-12;
 2. Przedszkole w Dysie (dzieci 3-6 letnie), https://www.zpodys.pl/ tel. 81 756-13-14;
 3. Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie) https://zpociecierzyn.pl/ tel.: 81 756-37-67, 81 756 13-10;
 4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 3 - 6 letnie) https://spkrasienin.pl/ , tel. 81 756-64-64;
 5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddziały przedszkolne (dzieci 3-6 letnie) www.nasutowszkola.edupage.org, tel. 81 756-64-75;
 6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 4-6 letnie) www.spfrudka.edupage.org , tel. 81 756-17-61;
 7. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich -  oddziały przedszkolne (dzieci 3-6 letnie) https://spjakubowice.szkolna.net/ , tel. 81 501-21-21.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

 • w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2020, 2019, 2018),
 • 6-letnie (urodzone w roku 2017) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • 7-letnie (urodzone w roku 2016), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli ogólnodostępnych - na zasadach ogólnych z zastosowaniem kryteriów pferencyjnych.

Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się na takich samych zasadach co dzieci z Polski. Oznacza to, że biorą one udział w rekrutacji do przedszkoli (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły  - w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Niemce mogą być przyjęci do przedszkola na terenie Gminy Niemce, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami - o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram określa Zarządzenie  Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024

Ikona docxZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 27 stycznia 2023 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.33 KB]

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  13 marca br. do 20 marca br. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły),
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 14 kwietnia  br. godz. 12.00,
 • Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia: od 14 kwietnia br. do 20 kwietnia br. (w godzinach     pracy sekretariatu przedszkola/szkoły) - brak pisemnego potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu,

 

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.: 21 kwietnia br. godz. 12.00.

Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1802 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. Poz. 2431).  O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej (1) do najmniej pferowanej (3). Rekrutacja/postepowanie uzupełniające odbywa się w sposób tradycyjny - wnioski wraz z załącznikami (w formie papierowej) należy w terminie rekrutacji złożyć w każdej wskazanej we wniosku placówce. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Wójta Gminy Niemce o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego/uzupełniającego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót