Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 20-04-2023

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE LI SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2023 r. odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na LI Sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Niemce.
 5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Niemce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2222L Włóki-Swoboda-Bystrzyca w miejscowości Swoboda’’
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi E.G wraz z odpowiedzią na skargę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce  ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce’’.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Niemce a Gminą Lublin- miastem na prawach powiatu w sprawie powierzenia Gminie Lublin – miastu na prawach powiatu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Niemce do Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Misericordia’’ w Lublinie, Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Mefazja’’ w Lublinie, Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Absolwent’’ w Lublinie, Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Akademia Artystyczna’’ w Lublinie, Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Roztocze’’ w Lublinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Serce’’ w Lublinie, a także zapewnienie mieszkańcom Gminy Niemce usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy ‘’Misericordia’’ w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Mefazja’’ w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy ‘’Absolwent’’ w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy ‘’Akademia Artystyczna’’ w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy ‘’Roztocze’’ w Lublinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ‘’Serce w Lublinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Niemce a Gminą Lublin- miastem na prawach powiatu w sprawie powierzenia Gminie Lublin- miastu na prawach powiatu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Niemce do Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Kalina’’ w Lublinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ‘’Mozaika’’ w Lublinie, a także zapewnienia mieszkańcom Gminy Niemce usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Kalina’’ w Lublinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ‘’Mozaika’’ w Lublinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/451/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie nadania nazw dla dróg w miejscowości Elizówka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na całym obszarze rewitalizacji Gminy Niemce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niemce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Pryszczowej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jakubowice Konińskie -Kolonia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Ciecierzyn
 19. Informacje:

  - Przewodniczącego Rady Gminy.

  -  Wójta Gminy Niemce

 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót