Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia budynek gminy z napisem informacja
Opublikowane dn. 22-06-2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Niemce

W związku z przyjętym „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2023-2030, Wójt Gminy Niemce ogłasza nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Gminy Niemce, jest organem o charakterze społecznym, którego zadaniem głównym będzie sprawowanie nadzoru nad procesem rewitalizacji. Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Wójta Gminy.   

Podstawowym zadaniem Komitetu Rewitalizacji będzie poznawanie opinii wszystkich grup interesariuszy i wypracowywanie akceptowalnych rozwiązań dla obszarów rewitalizacji. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii, stanowisk oraz rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji działać będzie w imieniu wszystkich właściwych partnerów społecznych i gospodarczych tj. interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz innych podmiotów, których udział jest uzasadniony z uwagi na realizowane zadania, w tym między innymi:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Szczegółowe cele oraz zakres działania Komitetu Rewitalizacji zawarte są w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Niemce.

Termin naboru kandydatów wyznacza się od 22.06.2023r. do 29.06.2023r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy: inwestycje@niemce.pl lub adres korespondencyjny Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w wyznaczonym terminie naboru.

Ikona pdf Formularz- nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 85,20 kB ]  

Autor: Pijarski Mateusz
Powrót