Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego oraz napis Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r.
Opublikowane dn. 06-09-2023

Głosowanie przez pełnomocnika

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania przez pełnomocnika.

Referat/Jednostka prowadząca
Inspektor Ochrony Danych, pokój 410 – III piętro, telefon 81 460 34 69

Wymagane dokumenty
Pełnomocnictwo do głosowania sporządzone do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO pełnomocnictwo i na jego podstawie pełnomocnik może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Nie ma możliwości zastrzeżenia w pełnomocnictwie, że dotyczy tylko wyborów lub tylko referendum.

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 6 października 2023 r.   

Wniosek składa się na formularzu, określonym w przepisach.

Do wniosku dołącza się:

pisemną zgodę na dedykowanym formularzu osoby mającej być pełnomocnikiem;
w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, w stosunku przysposobienia/ opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku - w innym miejscu na terenie gminy Niemce.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

  • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
  • wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy, pełnienia funkcji męża zaufania lub obserwatora społecznego oraz kandydowania w danych wyborach;
  • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów  

  • osobiście – w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, Punkt Obsługi Interesanta (parter, pokój 105);
  • elektronicznie - adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/SkrytkaESP

Opłaty
Pełnomocnictwo do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik Urzędu uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik Urzędu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tryb odwoławczy
Brak

Druki
1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/SkrytkaESP; e-mail: info@niemce.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej  będzie przetwarzany na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: urzędnik wyborczy, właściwa obwodowa komisja wyborcza, oraz podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), podmioty świadczące usługi prawne, operator pocztowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie – do celów archiwizacyjnych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu, w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Ma Pani/Pan prawo: 

a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d) do usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo,

e) do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo,

f) w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a niepodanie ich uniemożliwi wykonanie wskazanych w pkt 3 czynności. Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie lub przyspieszenie kontaktu z wnioskodawcą/pełnomocnikiem.

Autor: Buzek-Czarnolas Michał
Powrót