Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego oraz napis Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r.
Opublikowane dn. 19-09-2023

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) Wójt Gminy Niemce informuje, że:

 1.  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o  dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca; 
  2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - zwanego dalej "transportem do lokalu";
  3. lokalu wyborczego, o którym mowa w punkcie 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż,  zwanego dalej "transportem powrotnym".
 2. Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
 3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza do Urzędu Gminy Niemce do 2 października 2023 roku.
 4. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca (zdefiniowanego w art. 37e § 1 Kodeksu wyborczego), wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adresu poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
 5. Zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Gminy Niemce, w pokoju nr 308 (II piętro) lub w pokoju nr 410 (III piętro) , elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
 6. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
 7. Wójt Gminy Niemce informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 12 października 2023 r.).
 8. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 13 października 2023 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Niemce, w pokoju nr 308 (II piętro) lub w pokoju nr 410 (III piętro) , elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Formularz zgłoszenia dowozu wyborcy do lokalu wyborczego

Autor: Buzek-Czarnolas Michał
Powrót