Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia piaskarkę rozsypującą sól i odśnieżającą drogę
Opublikowane dn. 04-12-2023

INFORMACJA NT. ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W GMINIE NIEMCE

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w skład sieci dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Niemce wchodzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz prywatne. W zależności od jej rodzaju, obowiązek odśnieżania czy też remontu należy odpowiednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie, Gminy Niemce jak również do właścicieli w przypadku dróg prywatnych.

Zimowym utrzymaniem dróg gminy Niemce, w bieżącym sezonie zajmować będą się firmy: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Wronka, Stoczek-Kolonia 14, 21-025 Niemce (REJON I) oraz KRZYSZTOF SMOLARZ PPHU, Ciecierzyn 135, 21-003 Ciecierzyn (REJON II).  Poprzez zimowe utrzymanie rozumie się zapewnienie możliwości korzystania z dróg i chodników w okresie zimowym polegające w szczególności na: zwalczaniu śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) oraz odśnieżaniu nawierzchni jezdni.

Na czas trwania akcji zimowej rozróżnia się następujące stopnie gotowości zimowego utrzymania :

stopień "A" - dyżur całodobowy
stopień "B" - dyżur 16-sto godzinny
stopień "C" - dyżur 8-mio godzinny

Plan odśnieżanie dróg w następującej kolejności:

1. drogi będące w sieci dróg gminnych prowadzące do budynków i obiektów użyteczności publicznej: w szczególności Zakłady Opieki Zdrowotnej, Szkoły, Przedszkola
2. drogi obsługiwane przez publiczny transport zbiorowy
3. drogi gminne będące w sieci dróg gminnych
4. drogi gminne wewnętrzne
5. chodniki


Wszelkie uwagi dotyczące pracy firmy zajmującej się odśnieżaniem dróg w naszej gminie prosimy kierować na adres e-mail: odsniezanie@niemce.pl (mile widziane zdjęcie drogi)  lub pod numery tel.: 81 756 17 75; 797 806 020.

Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.
Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków. Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, a także usunąć sople i zwały śniegu, jak i nawisy z dachów budynków i zabudowań gospodarczych tak by zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.
 
Jak wspomnieliśmy wyżej, na terenie naszej gminy znajdują się także drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, których wykaz zamieszczamy poniżej:

Elizówka, Ciecierzyn, Niemce – droga krajowa nr 19
Baszki – droga powiatowa 2221L
Boduszyn – droga powiatowa 2221L
Dys ul. Gajowa – droga powiatowa nr 2218L
Dys ul. Dolina Ciemięgi – droga powiatowa nr 2217L
Dys ul. Lipowa – droga powiatowa nr 1546L
Dys ul. Topolowa – droga powiatowa 2216L
Dziuchów – droga powiatowa nr 1564L
Ciecierzyn – droga powiatowa 2221L
Jakubowice Konińskie ul. Lubelska - droga powiatowa nr 2215L
Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Lubelska - droga powiatowa nr 2215L
Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Starowiejska – droga powiatowa nr 2212L
Kawka – droga powiatowa nr 1549L
Krasienin – droga wojewódzka nr 809, 828
Krasienin Kolonia - droga wojewódzka nr 809, 828
Łagiewniki – droga powiatowa 2225L
Majdan Krasieniński – droga powiatowa nr 2214L
Majdan Krasieniński – droga wojewódzka nr 809
Nasutów -droga powiatowa nr 1546L
Nasutów droga wojewódzka nr 828
Niemce – ul. Leonów – droga powiatowa nr 1564L
Nowy Staw- droga powiatowa nr 1550
Osówka – droga powiatowa nr 2201L
Stoczek – droga wojewódzka nr 828
Swoboda – droga powiatowa nr 2222L
Pryszczowa Góra - droga wojewódzka nr 809
Pólko – droga powiatowa nr 1546L
Rudka Kozłowiecka - droga powiatowa nr 1550L, 2218L
Rudka Kozłowiecka -droga wojewódzka nr 828
Wola Krasienińska – droga wojewódzka nr 828
Wola Niemiecka – droga powiatowa 2218L, 1550L
Wola Niemiecka – droga wojewódzka nr 828

Telefony dyżurne ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tel. 81 749-53-28;

Zarząd Dróg Powiatowych tel. 81 501 80 51 -  (Obwód Drogowy w Garbowie) w godz. 4:00-20:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Lublinie tel. 81 532 85 82

Poniżej zamieszczamy także mapy dróg z oznaczeniem zarządcy:

Ikona pdf Mapa dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Niemce.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 6,29 MB ]  

Ikona pdf Mapa wszystkich dróg w Gminie Niemce.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 6,49 MB ]

Autor: Pijarski Mateusz
Powrót