Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika ogólna z napisem informacja
Opublikowane dn. 19-12-2023

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; regulująca wymagania, jakie musi spełnić właściciel nieruchomości, posiadający zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wprowadzone zmiany nakładają na Gminy obowiązek kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) na podstawie opracowanego planu kontroli.

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków z ternu Gminy Niemce, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz tych nieczystości. 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych w przypadku wyposażenia nieruchomości: 

  • w zbiornik bezodpływowy (szambo) - nie rzadziej niż 2 razy w roku,
  • w przydomową oczyszczalnię ścieków - z częstotliwością pozbywania się osadów ściekowych wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. 

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone i wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niemce znajduje się na BIP Gminy Niemce w zakładce Instrukcja załatwiania spraw – Zakład Gospodarki Komunalnej https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=155

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót