Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 
Opublikowane dn. 29-01-2024

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 

Wójt Gminy Niemce zgodnie z art. 154. ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości terminy rekrutacji/postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025 oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący - brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczy wyłącznie rodziców, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddz. przedszkolnego w szkołach podstawowych w Gminie Niemce, zwanych w dalszej części przedszkolem lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka. W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu pod warunkiem złożenia przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, w terminie od 01.03.2024 r. do 07.03.2024 r.  (wzór dostępny w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko).

Na podstawie Zarządzenia  Nr 16/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 1 postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzone w następujących terminach:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ (* w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły):

08.03.2024 r. - Podanie informacji o przeprowadzeniu rekrutacji

od 11.03.2024 r. do 25.03.2024 r.* - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych 

od 26.03.2024 r. do 09.04.2024 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych 

10.04.2024 r. godz. 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 10.04.2024 r. do 17.04.2024 r.* - Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2024 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 
 POSTĘPOWANIE UZUPELNIAJACE DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ (* w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły)

03.06.2024 r. - Podanie informacji o przeprowadzeniu postepowania uzupełniającego

od 04.06.2024 r. do 10.06.2024 r.* - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych

od 11.06.2024 r. do 17.06.2024 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych

18.06.2024 r. godz. 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 18.06.2024 r. do 24.06.2024 r.* - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

25.06.2024 r. godz. 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe - określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), tzw. pierwszy etap. ). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po ukończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (kryteria samorządowe) określone w uchwale Nr LX/581/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY (KRYTERIA SAMORZĄDOWE)

1. Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie obwodu szkoły podstawowej wyznaczonej zgodnie z jego miejscem zamieszkania 

Dokumenty: Informacja zawarta we wniosku - uznaje się adres zamieszkania wpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) w karcie zgłoszenia do przedszkola - liczba pkt. 12

2. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne

Dokumenty: Oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych)  lub rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego  dziecko o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej  lub pobieraniu nauki w systemie dziennym  lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego  - załącznik nr 1 do uchwały nr LX/581/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r. - liczba pkt 4

3. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Niemce w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie 

Dokumenty:

 • Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu z datą) Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Niemce  lub
 • Zaświadczenie z potwierdzające fakt złożenia w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok ubiegły  lub  
 • Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) obojga z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującej dziecko (prawnego opiekuna) 

Liczba punktów: 4

4. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata są podatnikami podatku rolnego w Gminie Niemce i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 • Oświadczenie  każdego z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującej dziecko, że jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Niemce - załącznik nr 2 do uchwały nr LX/581/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r. oraz
 • Zaświadczenie  każdego z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników z KRUS;

Liczba punktów: 4

5. Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok ubiegły według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Niemce w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie 

 • Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu z datą) Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Niemce  lub
 • Zaświadczenie z potwierdzające fakt złożenia w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok ubiegły  lub
 • Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) obojga z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującej dziecko (prawnego opiekuna)

Liczba punktów : 2

6.  Jeden z rodziców (prawnych opiekunów)  jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Niemce i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 • Oświadczenie  rodzica (prawnego opiekuna), że jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Niemce - załącznik nr 2 do uchwały nr LX/581/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r. oraz
 • Zaświadczenie  rodzica (prawnego opiekuna) o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników z KRUS;

Liczba punktów : 2

7. rodzeństwo kandydata w r. szk. , którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola/oddz. przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

 • Oświadczenie każdego z rodziców (prawnego opiekuna)  lub rodzica /opiekuna prawnego/ samotnie wychowującego  dziecko -  załącznik nr 3 do uchwały nr LX/581/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r.

Liczba punktów : 3

8. rodzeństwo kandydata w r. szk., którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do żłobka lub szkoły znajdującej się w tym samym budynku lub w tej samej miejscowości gdzie funkcjonuje przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

 • Oświadczenie każdego z rodziców (prawnego opiekuna) lub rodzica /opiekuna prawnego/  samotnie wychowującego  dziecko - załącznik nr 4 do uchwały nr LX/581/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r.

Liczba punktów : 2

Rekrutacja (postepowanie uzupełniające) odbywać się będzie w sposób tradycyjny – wypełnione wnioski wraz załącznikami w formie papierowej należy złożyć do każdego wskazanego we wniosku przedszkola (I,II i III wyboru). Formularze wniosków oraz innych dokumentów dostępne będą do pobrania w szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych tych placówek od dnia ogłoszenia rekrutacji tj. od 8 marca 2024 r.– zgodnie z ww. harmonogramem. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej na terenie Gminy Niemce, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. 

 

Autor: Pawłowski Łukasz
Powrót