Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025
Opublikowane dn. 29-01-2024

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Wójt Gminy Niemce zgodnie z art. 154. ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości terminy rekrutacji/postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025 oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący - brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznej szkole podstawowej dla Kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Obwody szkolne określa Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.  Zgłoszenia będą przyjmowane w każdej szkole, w  okresie od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. ( w godzinach pracy sekretariatu szkoły). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie, o miejscu zamieszkania, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Na podstawie Zarządzenia  Nr 16/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 2 postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025  zostanie przeprowadzone w następujących terminach:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (* w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły)

14.03.2024 r. - Podanie informacji o przeprowadzeniu rekrutacji
od 15.03.2024 r. do 22.03.2024 r.  Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25.03.2024 r. do 04.04.2024 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych 

05.04.2024 r. godz. 12:00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
od 05.04.2024 r. do 11.04.2024 r.* Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 
12.04.2024 r. godz. 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJACE DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (* w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły)

20.05.2024 r. - Podanie informacji o przeprowadzeniu postepowania uzupełniającego
od 21.05.2024 r. do 24.05.2024 r.* - Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 27.05.2024 r. do 04.06.2024 r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo  oświatowe
05.06.2024 r. godz. 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 05.06.2024 r. do 10.06.2024 r.* - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia
11.06.2024 r. godz. 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

W postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I SP brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący określone Uchwałą Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY (KRYTERIA SAMORZĄDOWE)

1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Niemce - liczba punktów: 5
2. Szkoła, do której kandydat ubiega się o przyjęcie jest w bliższej odległości od miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa - liczba punktów: 5
3. Kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - liczba punktów: 5
4.Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej, przedszkola funkcjonującego w obwodzie tej szkoły podstawowej, oddz. przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła i będzie uczęszczać w r. szk., którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - liczba punktów: 5

Spełnienie warunków rodzice potwierdzają w stosownym oświadczeniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r.


Rekrutacja (postepowanie uzupełniające) odbywać się będzie w sposób tradycyjny – wypełnione wnioski wraz załącznikami w formie papierowej należy złożyć do każdej wybranej szkoły. Formularze wniosków oraz innych dokumentów dostępne będą do pobrania w szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych tych placówek od dnia ogłoszenia rekrutacji. tj. od 14 marca 2024 r.– zgodnie z ww. harmonogramem. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej na terenie Gminy Niemce. 

Autor: Pawłowski Łukasz
Powrót