Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r.
Opublikowane dn. 13-02-2024

Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Niemce z dnia 13.02.2024 roku w celu zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w Gminie Niemce w 2024 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niemce z dnia 13.02.2024 roku w celu zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w Gminie Niemce w 2024 roku.

         I.            Informacje ogólne:

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Niemce zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2024 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji. 
       II.            Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Niemce zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
     III.            Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej: 

Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Niemce w drodze zarządzenia. 
Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
    IV.            Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone § 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr LVIII/561/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 17 października 2023 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

      V.            Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Niemce w 2024 r.”; 

bezpośrednio do Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, w Punkcie Obsługi Klienta;
za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.
    VI.            Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 16 lutego 2024 r. do godziny 14.00.

Załączniki

Autor: Pawłowski Łukasz
Powrót