Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE LXII SESJI RADY GMINY NIEMCE
Opublikowane dn. 15-02-2024

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE LXII SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.02.2024 r. odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na LXII Sesję Rady Gminy Niemce:

 

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. 

5.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody o nr inwentarzowych 107 na terenie miejscowości Krasienin Kolonia. 

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Niemce. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2024 roku. 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXXII/312/2021 Rady Gminy Niemce z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ,,Bajkowa Kraina” w Niemcach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wielkości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

13.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Niemcach. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/575/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2023 r., w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nasutowie. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Zalesie.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie służebności przejazdu i przechodu ustanowionej na nieruchomościach położonych w Dysie.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2024 rok.

22.  Przedstawienie sprawozdań przez Przewodniczących Komisji Stałych z działalności komisji za 2023 rok. 

23.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce 

24.  Wolne wnioski i zapytania.

25.  Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Pawłowski Łukasz
Powrót