Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Plakat informacyjny dotyczący realizacji projektu „Budowa przedszkola w miejscowości Dys”
Opublikowane dn. 28-03-2024

Informacja o realizacji projektu „Budowa przedszkola w miejscowości Dys”.

Gmina Niemce realizuje projekt „Budowa przedszkola w miejscowości Dys” - projekt nr FELU.07.01-IZ.00-0028/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, Działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich poprzez większą dostępność do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Niemce gwarantującą wysoką jakość kształcenia. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury nastąpi poprzez budowę przedszkola w miejscowości Dys, gmina Niemce.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym: 197/1. W budynku i na zewnątrz zastosowano rozwiązania ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym, osobom starszym i z dysfunkcją narządu ruchu w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom niesłyszącym i z niedosłuchem poruszanie się. Projekt zakłada również wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu (działania na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju oraz zasady DNSH), poprzez montaż pompy ciepła w celu podjęcia działań na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju oraz zasady DNSH („nie czyń poważnych szkód”), w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu (zgodnie z kryterium merytorycznym).

Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi wyniesie 175 osób (wzrost o ponad 15 % w stosunku do roku bazowego).

Rezultaty projektu:

  • wybudowane przedszkole
  •  obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi – 175 osób 
  • 175 użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi
Autor: Pijarski Mateusz
Powrót