Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 13-05-2024

Przypomnienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce

Urząd Gminy Niemce przypomina, iż w dniach od 16 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r. wyłożony do wglądu publicznego jest projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. 

Uwagi do Studium można składać do 10 czerwca 2024 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W uwadze należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrywania wniesionych uwag jest Wójt Gminy Niemce.

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku ich nie przyjęcia, Wójt Gminy Niemce kieruje projekt uchwały do Rady Gminy Niemce w celu uchwalenia.

Rada Gminy rozpatruje uwagi odrzucone przez Wójta.

W przypadku uwzględnienia uwag przez Wójta lub Radę Gminy ponawiany jest etap opiniowania i uzgadniania przez organy wymienione w art. 11 pkt. 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej przez nowelizacją z 7 lipca 2023 r.) 

W załączeniu znajdują się opublikowane wcześniej dokumenty dotyczące wyłożenia do wglądu publicznego projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce.

Autor: Michał Buzek-Czarnolas
Powrót