Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 16-05-2024

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO IF-I.7840.2.4.2024.DS

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 555 ze zm.) zwaną dalej specustawą przesyłową oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm. – dalej K.p.a.), zawiadamia,

że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancie Jeziornej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Lublin Systemowa wraz z powiązaniem z siecią 400kV i 110 kV oraz połączeniem komunikacyjnym, na działkach nr ew. 209/3 (KW LU1S/00043748/5), 211/4 (KW LU1S/00013111/2), 211/5 (KW LU1S/00013111/2), 213/3 (KW LU1I/00051964/5), 213/4 KW LU1I/00051964/5), 214/3 (KW LU1I/00051964/5), 214/4 (KW LU1I/00051964/5), 216/6 (LU1I/00051964/5), 216/7 (LU1I/00051964/5), 216/9 (KW LU1S/00033267/6), 216/10 (KW LU1S/00033267/6), 220/3 (KW LU1S/00032423/1), 220/4 (KW LU1S/00032423/1), 221/3 (KW LU1S/00032480/8), 221/4 (KW LU1S/00032480/8), 223/3 (KW LU1I/00051447/5), 223/4 (KW LU1I/00051447/5), 225/4 (KW LU1I/00186936/5), 225/5(KW LU1I/00186936/5), 227/4 (KW LU1S/00033468/5), 227/5(KW LU1S/00033468/5), 230/1 (KW brak danych), 230/2 (KW brak danych), 231/1 (KW LU1I/00103260/0), 231/2 (KWLU1I/00103260/0), 232 (KW LU1I/00103408/0), 233/2 (KW LU1I/00164703/3), 235/5 (KW LU1S/00017791/0), 235/6 (KW LU1S/00017791/0), 236/5 (KW LU1S/00034164/1), 236/6(KW LU1S/00034164/1), 237/6 (KW LU1S/00032474/3), 237/7 (KW LU1S/00032474/3), 237/5 (KW LU1S/00041629/1), 250/2 (LU1S/00039164/6), 250/5 (KW LU1S/00032481/5), 250/6 (KW LU1S/00032481/5), 251/1 (KW LU1S/00032472/9), 251/2 (KW LU1S/00032472/9), 156/1 (KW LU1S/00025236/1), 156/2 (KW LU1S/00025236/1), 252/1 (KW LU1S/00032532/8), 252/2 (KW
LU1S/00032532/8), 253/1 (KW LU1I/00103408/0), 269/3 (KW LU1S/00044893/3), 269/4 (KW LU1S/00044893/3), 462/3 (KW LU1I/00050055/3), 462/4 (KW LU1I/00050055/3), 463/3 (KW LU1I/00050055/3), 463/4 (KW LU1I/00050055/3), 463/5 (KW LU1I/00050055/3), 465/3 (KW LU1I/00053166/5), 465/4 (KW LU1I/00053166/5), 476/2 (KW brak danych), 477/2 (KW
LU1S/00007673/4), 601/1 (KW LU1S/00017366/2), 601/4 (KW LU1I/00205942/0) i 601/5 (KW LU1I/00205942/0) obręb 14 – Łagiewniki gm. Niemce oraz nr ew. 1036 (KW LU1I/00205942/0) obręb 6 – Pliszczyn gm. Wólka, 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., K.p.a. oraz z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 ze zm.), strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, o zmianie adresu do korespondencji i zmianach danych w nieruchomości objętej wnioskiem, należy niezwłocznie poinformować organ prowadzący sprawę. W przypadku braku powiadomienia, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z brzmieniem art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:
W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania
    wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
    strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,

– nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, telefon (81) 74-24-425 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00 ÷ 14.00 (z wyłączeniem środy) po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk
Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego IF-I.7840.2.4.2024.DS

Autor: Grzegorz Brzozowski
Powrót