Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025
Opublikowane dn. 03-06-2024

Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Wójt Gminy Niemce informuje, że w terminie do 10 czerwca 2024 r. rodzic/opiekun prawny może jeszcze złożyć wniosek w celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na r. szk. 2024/2025. W postępowaniu uzupełniającym mogą wziąć udział wyłącznie dzieci 3-4-5-6 letnie, zamieszkałe na terenie Gminy Niemce, w tym dzieci z Ukrainy oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ogólnodostępnych - na zasadach ogólnych z zastosowaniem kryteriów preferencyjnych.

Postępowanie uzupełniające prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola/szkoły.

Dzieci urodzone w 2022 r. (po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat) oraz niezamieszkałe na terenie gminy mogą zostać przyjęte  do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dopiero po zakończeniu postepowania uzupełniającego - w ciągu roku szkolnego, jeżeli placówka posiada wolne miejsce - o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły/przedszkola.

Szczegółowe procedury oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej danej placówki.  Informacje można także uzyskać bezpośrednio w szkole/przedszkolu lub telefonicznie. Lista szkół i przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami oraz dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 • Przedszkole w Ciecierzynie, Ciecierzyn 121 (dzieci 3-6 letnie) 
  https://zpociecierzyn.pl/ tel. 81 756-37-67, 81 756-13-10;
 • Przedszkole w Dysie, ul. Lotników Polskich 4 (dzieci 3-6 letnie),
  https://www.zpodys.pl/ tel. 81 756-13-14; 
 • Szkoła Podstawowa i. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, Krasienin Kolonia 39  - oddziały przedszkolne (dzieci 3-6 letnie) https://spkrasienin.pl/ tel. 81 756-64-64
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, Nasutów 209 A - oddział przedszkolny (dzieci 3-6 letnie) https://nasutowszkola.edupage.org/, tel. 81 756-64-75;
 • Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych  w Rudce Kozłowieckiej, Rudka Kozłowiecka 30 B- oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie) https://spfrudka.edupage.org/, tel. 81 756-17-61;
 • Przedszkole Publiczne w Niemcach, ul. Różana 14, http://www.przedszkole.niemce.pl/  (dzieci 3-6 letnie), tel. 81 501-22-12;

Harmonogram ww. postępowania określa – załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA  NR 16/2024 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2024/2025. 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO:

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: do 10 czerwca 2024 r. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły),
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 18 czerwca 2024 r. godz. 12.00,
 • Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia: od 18 do 24 czerwca 2024 r. (w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły),

Uwaga!  Niezłożenie pisemnego potwierdzenia woli  w szkole/przedszkolu - w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją rodzica z zapisu dziecka do przedszkola.

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.: 25 czerwca 2024 r. godz. 12.00.
Autor: Administrator
Powrót