Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia animowany rysunek z dziećmi w przedszkolu
Opublikowane dn. 10-06-2024

Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2024 r. na terenie Gminy Niemce

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Do 30 czerwca 2024r. wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla, których organem prowadzącym jest gmina Niemce pracują bez zmian. Dyżury wakacyjne organizowane są w miesiącu lipcu i sierpniu. W roku szkolnym 2023/2024 opieka wakacyjna w poszczególnych przedszkolach będzie organizowana w następujących placówkach i terminach:

Przedszkole w Ciecierzynie     

Ciecierzyn 121

https://zpociecierzyn.pl/

tel. 81 756-37-67, 81 756-13-10

Termin dyżuru wakacyjnego :01.08.2024 - 31.08.2024

Przedszkole w Dysie    

ul. Lotników Polskich 4

https://www.zpodys.pl/

tel. 81 756-13-14            

Termin dyżuru wakacyjnego: 01.07.2024 - 31.07.2024

Przedszkole Publiczne w Niemcach

ul. Różana 14

http://www.przedszkole.niemce.pl/

tel. 81 501-22-12          

Termin dyżuru wakacyjnego: 01.07.2024 -15.08.2024

Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich - oddz. Przedszkolne

ul. Szkolna 69

https://spjakubowice.pl/

tel. 81 501-21-21           

Termin dyżuru wakacyjnego : 01.07.2024 - 31.07.2024

Szkoła Podstawowa w Krasieninie - oddz. przedszkolne           

Krasienin Kolonia 39  

https://spkrasienin.pl/

tel. 81 756-64-64

Termin dyżuru wakacyjnego: 01.07.2024 - 31.07.2024

Szkoła Podstawowa w Nasutowie -oddz. przedszkolne             

Nasutów 209

 https://nasutowszkola.edupage.org/

tel. 81 756-64-75         

Termin dyżuru wakacyjnego: 01.08.2024 - 31.08.2024

Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej - oddz. przedszkolny       

Rudka Kozłowiecka 30 B

www.spfrudka.edupage.org

tel. 81 756-17-61    

Termin dyżuru wakacyjnego: 01.07.2024 - 12.07.2024

 

Zasady ogólne:

Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli/oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niemce. Okres dyżuru nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od września bieżącego roku.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola/szkoły w ciągu całego roku szkolnego  tj. do przedszkola „macierzystego” pełniącego dyżur zgłaszają dziecko na dyżur wakacyjny na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do dyrektora szkoły /przedszkola maksymalnie do 14 czerwca 2024r.

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci uczęszczających do innych placówek prowadzonych przez gminę Niemce będą trwały do 18 czerwca 2024r. Rodzic /prawny opiekun musi złożyć wniosek do wybranej placówki. Szczegółowe informacje na temat zapisów dzieci na dyżur wakacyjny można uzyskać bezpośrednio ww. przedszkolach/szkołach osobiście lub telefonicznie. Decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola/ oddz. przedszkolnego w szkole podstawowej  na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor wybranej placówki.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do wybranego przedszkola z powodu braku miejsc dyrektor informuje organ prowadzący do 20.06.2024r., który wskazuje miejsce w innym przedszkolu mogącym zapewnić opiekę dziecku we wskazanym we wniosku okresie - w terminie do 24.06.2024r.

Po tym terminie (w trakcie wakacji) zapisanie dziecka  do przedszkola jest możliwe wyłącznie do placówki posiadającej  jeszcze wolne miejsca – decyzję podejmuje dyrektor Przedszkola/szkoły w oparciu o stan faktyczny. 

W imieniu dyrektorów i pracowników przedszkoli prosimy o racjonalne i przemyślane planowanie opieki wakacyjnej dla swoich dzieci. Corocznie obserwujemy, że z dyżurów wakacyjnych nie korzystają wszystkie wcześniej zapisane dzieci, a jedynie około 60%. Rodzice dzieci rezygnują z miejsca, często tuż przed lub w trakcie dyżuru. Zapisy „na wszelki wypadek” skutkują tym, że inne dzieci potrzebujące opieki wakacyjnej nie mogą skorzystać z wolnego miejsca.

Powrót