Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

herb gminy
Opublikowane dn. 28-08-2020

Zawiadomienie o terminie XVIII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam, że w dniu 28.08.2020 r. odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 09.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. o godz. 14.30.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XVIII sesję Rady Gminy Niemce

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Wysłuchanie informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Niemce za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały nr XIII/128/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/168/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały nr XIII/129/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/167/2020 w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/172/2020  z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przejazdu i przechodu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.
 16. Podjęcie uchwały  sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2020/2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin.
 19. Informacje:
  • Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Wójta Gminy Niemce
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie obrad. 

Zawiadomienie o terminie XVIII Sesji Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [113.68 KB]

 

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót