Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Na zdjęciu herb Gminy Niemce
Opublikowane dn. 06-10-2020

Zawiadomienie o terminie XIX sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam, że w dniu 12.10.2020 r. odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XIX sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Niemce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata 2021-2023’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania wsparcia przez Wójta Gminy Niemce w zakresie organizacji turniejów, konkursów i zawodów sportowych w szkołach na terenie Gminy Niemce, w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie giny Niemce’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Różanej 16 w Niemcach.
 10. Informacje:
  - Przewodniczącego Rady Gminy.
  -  Wójta Gminy Niemce
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót