Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

zdjęcie przedstawia herb gminy niemce
Opublikowane dn. 22-03-2021

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXIV SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.03.2021 r. odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30.03.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XXIV Sesję Rady Gminy Niemce

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Niemce.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku biurowo – technicznym położonym w Niemcach przy ul. Lubelskiej 119 na działce gruntu nr 695/1. 

5.      Przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

6.      Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

7.      Wolne wnioski i zapytania.

8.      Zakończenie obrad.

                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                          Gminy Niemce
                                                                                                        Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót