Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 19-07-2021

Zawiadomienie o terminie XXVIII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.07.2021 r. odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28.07.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XXVIII Sesję Rady Gminy Niemce

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Niemce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Niemcach.

7. Informacje:

  • Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Wójta Gminy Niemce

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót