Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 22-09-2021

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXIX SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) zawiadamiam, że w dniu 29.09.2021 r. odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad na XXIX Sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Niemcach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki … spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/224/2021  z dnia 23 lutego 2021 r. o udzielenie Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr: 2217L, 1546L w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych” zmienionej uchwałą Rady Gminy Niemce nr XXV/241/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niemce do współpracy w ramach tworzenia Porozumienia Partnerskiego Jednostki Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcia porozumienia między Gmina Niemce, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi na pracownika Urzędu Gminy Niemce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.
 20. Informacje:
 • Przewodniczącego Rady Gminy.
 • Wójta Gminy Niemce

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.
 
 Przewodniczący Rady
    Gminy Niemce
   Marek Podstawka
 
 
 
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót