Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 28-10-2021

Zawiadomienie o terminie XXX Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.11.2021 r. odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 05.11.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XXX sesję Rady Gminy Niemce

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Niemce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia ustanowionego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. pod nazwa ,,Poznaj Polskę’’.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemce na lata 2018-2021 z perspektywą na 2025 r.’’ za lata 2019-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

12. Informacje:

  • Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Wójta Gminy Niemce

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                          Gminy Niemce

                                                                                                         Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót