Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 23-11-2021

Zawiadomienie o terminie XXXI Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Niemce zawiadamia, że w dniu 30.11.2020 r. odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XXXI sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na gminy Niemce na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/27/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.
 14. Informacje:
  Przewodniczącego Rady Gminy.
  Wójta Gminy Niemce
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót