Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 07-12-2021

Zawiadomienie o terminie XXXII sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.12.2021 r. odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. o godz. 09.00.

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., obrady będą obywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad na XXXII sesję Rady Gminy Niemce

 

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom
z terenu Gminy Niemce.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

7.      Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

11.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemce w roku szkolnym 2020/2021

12.  Informacje:

            - Przewodniczącego Rady Gminy.

            - Wójta Gminy Niemce

13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady 
Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót