Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 10-02-2022

Zawiadomienie o terminie XXXIII sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.02.2022 r. odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 09.00, w budynku Biblioteki przy ul. Parkowej 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XXXIII sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
 7. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niemce na rok 2022”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce” oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Niemce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych za rok poprzedni.
 15. Informacje
  - Przewodniczącego Rady Gminy
  - Wójta Gminy Niemce
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót