Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Herb
Opublikowane dn. 29-03-2022

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY GMINY NIEMCE.

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zawiadamiam, że w dniu 05.04.2022 r. odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 09.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XXXV sesję Rady Gminy Niemce:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Niemce.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2022 r.

7.       Podjęcie uchwały w spawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jakubowice Konińskie.

8.       Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część I.

9.       Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część II.

10.   Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część III.

11.   Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część IV.

12.   Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

14.   Podjęcie uchwały w spawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godzony doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemce.

15.   Podjęcie uchwały w spawie organizacji bezpłatnego transportu opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,  zamieszkałych na terenie Gminy Niemce do szkół o przedszkoli oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

16.   Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

17.   Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

18.   Podjęcie uchwały w spawie przekazania petycji wniesionej przez Cech Zdunów Polskich według właściwości.

19.   Podjęcie uchwały w spawie przekazania petycji wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie ,,Kominki i piece’’ według właściwości.

20.   Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

21.   Wolne wnioski i zapytania.

22.   Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                       Gminy Niemce
                                                                                                     Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót