Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 18-05-2022

Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zawiadamiam, że w dniu 02.06.2022 r. odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XXXVII sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Wysłuchanie informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Niemce za 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część I.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część II.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część III.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część IV.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru, insygniów władz Gminy Niemce oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2021 r.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce za 2021 r.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Żłobka „Bajkowa Kraina” w Niemcach za 2021 r.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za 2021 r.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za 2021 r.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach za 2021 r.
 20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach za 2021 r.
 21. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce za 2021 r. - debata nad raportem o stanie gminy
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2021 r.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.
 2. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce o wykonaniu budżetu za 2021 r.
 3. uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy  i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niemce za 2021 r.
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce
 5. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce w sprawie udzielenia absolutorium
 6. dyskusja
 7. głosowanie
 1. Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

- Wójta Gminy Niemce

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka

Ikona pdfRaport o stanie gminy Niemce 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.40 MB]

Ikona docxRaport o stanie Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [730.91 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót