Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 01-09-2022

Zawiadomienie o terminie XLII Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.09.2022 r. odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLII sesję Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Niemce
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Niemce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Niemce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XL/366/201 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału sołectwa Niemce na dwa odrębne sołectwa Niemce i Leonów.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemce na lata 2022-2026’’
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2022/2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Niemce
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót