Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 26-10-2022

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLIV SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.11.2022 r. odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 09.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLIV sesję Rady Gminy Niemce:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Niemce zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczna drogą powiatową Nr 1550L Lubartów-Annobór-Nowy Staw-Niemce od km 7+981 do km 8+131 w miejscowości Nowy Staw na terenie Gminy Niemce.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rudka Kozłowiecka na lata 2022-2030.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – etap I.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce- etap V.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Baszki.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Boduszyn.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bystrzyca Kolonia.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Ciecierzyn.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dys.                     

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dziuchów.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Elizówka.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Jakubowice Konińskie.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Jakubowice Konińskie Kolonia.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kawka.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krasienin.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krasienin Kolonia.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Leonów.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Ludwinów.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Łagiewniki.

27.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Majdan Krasieniński.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nasutów.

29.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Niemce.

30.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowy Staw.

31.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Osówka. 

32.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pólko.

33.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pryszczowa Góra.

34.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Rudka Kozłowiecka.

35.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoczek.

36.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoczek Kolonia.

37.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Swoboda.

38.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wola Krasienińska.

39.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wola Niemiecka.

40.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zalesie.

41.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie w Gminie Niemce młodzieżowej rady gminy.

42.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

43.  Wolne wnioski i zapytania.

44.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót