Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 24-03-2023

Zawiadomienie o terminie XLIX Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 31.03.2023 r. odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na XLIX Rady Gminy Niemce:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Rudka Kozłowiecka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/451/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie nadania nazw dla dróg w miejscowości Elizówka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw dla dróg w miejscowości Elizówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmniejszenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym Bajkowa Kraina w Niemcach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niemce.
 14. Informacje: Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy Niemce
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót