Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sesje Rady Gminy

Herb
Opublikowane dn. 24-04-2023

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE LII SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.05.2023 r. odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Niemce, dnia  24.04.2023 r.

RG.0002.9.2023

Porządek obrad na LII Sesję Rady Gminy Niemce:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Niemce.

4. Wysłuchanie informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Niemce za 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7. Przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2022 r. 

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce za 2022 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Żłobka „Bajkowa Kraina” w Niemcach za 2022 r.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za 2022 r.

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za 2022 r.

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach za 2022 r.

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach za 2022 r.

15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce za 2022 r.- debata nad raportem o stanie gminy

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2022 r.

a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce o wykonaniu budżetu za 2022 r.

c) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy  i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niemce za 2022 r.

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce

e) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce w sprawie udzielenia absolutorium

f) dyskusja

g) głosowanie

19. Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce 

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie obrad. 

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie powyżej 20000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót