Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

herb gminy i napis ośrodek pomocy społecznej w niemcach na tle budynku ośrodka
Opublikowane dn. 07-02-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej: Oferta pracy dla pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach informuje o naborze kandydatów na stanowisko: pracownik socjalny

Rodzaj zatrudnienia - Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat

Wymaganie niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej;

b) Znajomość i umiejętność stosowania następujących aktów prawnych :

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • inne ustawy i rozporządzenia aktualnie obowiązujące w pomocy społecznej.
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) wymagany minimum roczny staż pracy w pomocy społecznej;
g) nieposzlakowana opinia;
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

 

Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem;
b) obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność;
c) umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem;
d) mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;
e) dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

a) praca socjalna;
b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
d) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
e) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu takiej pomocy;
f) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
g) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
j) prowadzenie korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
k) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie o udzielenie pomocy;
l) obsługa programów komputerowych;
m) analiza skuteczności stosowania form pomocy;
n) rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji;
o) przygotowywanie projektów decyzji i pism;
p) uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadzenie procedury ,,Niebieskie Karty’’;
q) współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
r) rzetelne sporządzanie sprawozdań i analiz;
s) wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika.

Wymagane dokumenty:

a) CV oraz list motywacyjny;
b) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,(załącznik nr 1);
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”,(załącznik nr 2).

Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone i podpisane przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Informacje dodatkowe:

a) miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach. ul. Lubelska 119 oraz teren Gminy Niemce;
b) praca w środowisku;
c) bezpośredni kontakt z klientem;
d) praca biurowa z obsługą komputera.

Miejsce i termin złożenia ofert.

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.02.2023r. do godz. 15:30 osobiście w pokoju nr 1 w siedzibie OPS lub wysłać pocztą na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownik socjalny”
b) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu do siedziby zamawiającego, a nie data wysłania.

Inne informacje:

a) aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
d) Kierownik zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru.

Ikona odtZałącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [17.76 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.03 KB]

Ikona docOświadczenie kandydata, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [31.00 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót